Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to sign in

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi techguy150

more options

I am getting this message when attempting to log in.


An error occurred during a connection to tv.onesearch.org. Peer’s Certificate has been revoked.

Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

I am getting this message when attempting to log in. An error occurred during a connection to tv.onesearch.org. Peer’s Certificate has been revoked. Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you're unable to sign in to your Firefox account, there could be several reasons behind the issue. Here are some steps you can take to troubleshoot and resolve the problem:

Check Your Internet Connection: Ensure that you have a stable and active internet connection. A reliable connection is necessary for signing in to your Firefox account.

Check Firefox Account Credentials:

Double-check that you are entering the correct email address and password associated with your Firefox account. Make sure that there are no typos or errors in your credentials. If you're unsure about your password, consider using the "Forgot your password?" option to reset it.