Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add extension icon back to toolbar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 46 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I add an extension's icon back to the toolbar after Firefox removed them? This is pissing me off.

How do I add an extension's icon back to the toolbar after Firefox removed them? This is pissing me off.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 109 comes with the Extensions button on the Navigation Toolbar as the new way to manage your extensions. The Extensions button (puzzle piece icon) drop-down serves as overflow area for extensions you install, the legacy chevron (>>) overflow area still exists but is only used for built-in toolbar buttons as found in the Customize palette. You can click the gear icon next to an extension or use the right-click context menu to pin the extension to the toolbar (Pin to Toolbar). To (re)move the extension from the toolbar back to the Extensions button drop-down, you can use "Unpin from Toolbar" in the right-click context menu.

More Information: