Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs Crashing, Cannot Use Firefox at All

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I just installed Firefox 2 days ago on a new computer and have no problems till today. I was watching a movie when suddenly all tabs crashed. I have tried uninstalling and reinstalling, checking for malware, making sure firefox was up to date, clearing cache data and history, disabling plugins running troubleshooting mode and restarting my PC. Please help I cannot use Firefox at all.

I just installed Firefox 2 days ago on a new computer and have no problems till today. I was watching a movie when suddenly all tabs crashed. I have tried uninstalling and reinstalling, checking for malware, making sure firefox was up to date, clearing cache data and history, disabling plugins running troubleshooting mode and restarting my PC. Please help I cannot use Firefox at all.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.