Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error from FireFox last 2 days when connecting to First Health MyChart!

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Here is the error I have been receiving for 2 days and cannot get to my medical health website!

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.firsthealthmychart.org. PR_CONNECT_RESET_ERROR

Error code: PR_CONNECT_RESET_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

Is it FireFox, my NordVPN or PCMATIC that still lets me get thru to my normal websites as well as viewing other websites... OR is something that EPIC (the writers of the MYCHART) for FirstHealth.org and www.firsthealthmychart.org? Can anyone help? This is the ONLY website that will not work for 2 days so far.

Here is the error I have been receiving for 2 days and cannot get to my medical health website! * Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.firsthealthmychart.org. PR_CONNECT_RESET_ERROR Error code: PR_CONNECT_RESET_ERROR The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem. * Is it FireFox, my NordVPN or PCMATIC that still lets me get thru to my normal websites as well as viewing other websites... OR is something that EPIC (the writers of the MYCHART) for FirstHealth.org and www.firsthealthmychart.org? Can anyone help? This is the ONLY website that will not work for 2 days so far.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.