Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

streaming

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I have using firefox for quite some time. recently my audio just quit. I listen to multiple NPR stations and Pandora. they won't work. window shows they are playing, mute button not available in tab however.

I tried it in chrome and it works fine. any ideas?

Thanks, Dale

I have using firefox for quite some time. recently my audio just quit. I listen to multiple NPR stations and Pandora. they won't work. window shows they are playing, mute button not available in tab however. I tried it in chrome and it works fine. any ideas? Thanks, Dale

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.