Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Syncing everything, but nothing's appeared

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I'm setting up two Firefox profiles on a new machine. In both I have signed into Firefox and the sync has completed. Both profiles are set to synchronize everything (bookmarks, history, open tabs, logins & passwords, add-ons, and settings).

Although sync appears to have finished I do not see any of my stuff, the theme remains unchanged, there are no add-ons, the bookmarks toolbars are empty, and there are no saved passwords.

What's going on and how do I fix it?

I'm setting up two Firefox profiles on a new machine. In both I have signed into Firefox and the sync has completed. Both profiles are set to synchronize everything (bookmarks, history, open tabs, logins & passwords, add-ons, and settings). Although sync appears to have finished I do not see any of my stuff, the theme remains unchanged, there are no add-ons, the bookmarks toolbars are empty, and there are no saved passwords. What's going on and how do I fix it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sync is for sharing profile data on different devices and versions of Firefox. Install a different version of Firefox on device A and then you can sync and see the your data. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

On my laptops I have 1 profile, but run multiple versions of Firefox so the data is not in just 1 browser. see screenshot You can see the ZBook-17-G4 running Win11 has a few versions of Firefox plus Waterfox and I can see the data.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.