Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

embedded google calendar not showing event details

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I have an HTML page which embeds my Google Calendar. (My school uses Google for Education.) That Google Calendar is set to show event details to members of my school. Using all other browsers that I have tried, this works fine: If a user is signed in to Google and accesses the HTML page, they see the embedded calendar with event details. However, if anyone (including myself) access the page through Firefox, the embedded calendar is shown with the events labeled only as "busy."

I have not tested every possible combination, but I should at least be able to view my own calendar. What could be causing this? I can try modifications either in the Firefox I'm using to view the page, or modifications to the HTML page itself.

I have an HTML page which embeds my Google Calendar. (My school uses Google for Education.) That Google Calendar is set to show event details to members of my school. Using all other browsers that I have tried, this works fine: If a user is signed in to Google and accesses the HTML page, they see the embedded calendar with event details. However, if anyone (including myself) access the page through Firefox, the embedded calendar is shown with the events labeled only as "busy." I have not tested every possible combination, but I should at least be able to view my own calendar. What could be causing this? I can try modifications either in the Firefox I'm using to view the page, or modifications to the HTML page itself.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.