Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New look after update today (11/25/2022)

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

So now there is a grey opaque screen laying over my Gmail theme background. I don't like it! Is there any way to get back to how the look was before? This all happened after I updated Firefox today. Thank you, -Tom

So now there is a grey opaque screen laying over my Gmail theme background. I don't like it! Is there any way to get back to how the look was before? This all happened after I updated Firefox today. Thank you, -Tom

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This could be about Google trying out some experiments and show this to a selected group of users.

You can try to clear the Google cookies to see if that has effect. Note that this will log you out, so you will have to login again.

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

  • Settings -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

  • Settings -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.