Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox not closing because of incomplete download during Selenium automation

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sathanraj95

more options

when running automation in firefox,in my case i want to check file was downloaded in particullar time,if file wasn't downloaded,i want to close the firefox.but, because of incomplete download browser not closing alternatively it shows popup(screenshot attached) and which is unable to handle with automation,In automation it's too hard every time run and click it manually,so kindly help me to overcome this,Thank you

when running automation in firefox,in my case i want to check file was downloaded in particullar time,if file wasn't downloaded,i want to close the firefox.but, because of incomplete download browser not closing alternatively it shows popup(screenshot attached) and which is unable to handle with automation,In automation it's too hard every time run and click it manually,so kindly help me to overcome this,Thank you
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Maybe try the subreddit Selenium forum.

Hữu ích?

more options

is there any solution available in this site?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.