Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"The installation failed"

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Downloaded installer using Mac laptop. Failed. Copied installer to Mac Pro (mid 2010) 2 x 2.4 GHz Quad-Core Intel Xeon. 10.13.6 Failed. Deleted installer on Mac Pro. Downloaded installer from Mac Pro. Failed. I'm busy and haven't got time to mess around. If no very easy fix please delete purchase and confirm. Thanx

Downloaded installer using Mac laptop. Failed. Copied installer to Mac Pro (mid 2010) 2 x 2.4 GHz Quad-Core Intel Xeon. 10.13.6 Failed. Deleted installer on Mac Pro. Downloaded installer from Mac Pro. Failed. I'm busy and haven't got time to mess around. If no very easy fix please delete purchase and confirm. Thanx
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Ok it appears you are referring to the Mozilla VPN and not the desktop Firefox as you posted this thread in the Firefox section and not the Mozilla VPN section.

On https://support.mozilla.org/en-US/questions/new there is the Mozilla VPN section as you can post a new thread in the Mozilla VPN section using https://support.mozilla.org/en-US/questions/new