Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Revert to 32-bit firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

how to download older versions of firefox?

how to download older versions of firefox?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

With Mac OS X 10.12 you can use the current release and it isn't recommended to install older version and specially 32-bit Firefox on Mac using a version that supports a universal binary.

I don't know when they started offering only 64-bit and stopped with the universal builds. What reasons do you have for going back to 32-bit Firefox ?

more options

Firefox 53.0 (released way back on April 19, 2017) dropped support for 32-bit macOS as it was 64-bit only from that point.