Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox O IMAC

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Can I run firefox on IMAC 10.10.5

Can I run firefox on IMAC 10.10.5

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I have been to your website to download Firefox on my IMAC 10.10.5 and every time I complete the download I get the message that the version will only work on IMAC 10.12. I specify 10.10.5 it does no good. You are answering that no one has this problem. You have not answered the question.

Hữu ích?

more options

Firefox 78.15.0 ESR was the last version that supported the old EOL Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11 as Firefox 79.0 and later including the current Releases has required Mac OSX 10.12 at minimum to run.

You can download the old Firefox 78.15.0 ESR from https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/

other locales are at https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.