Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pop up window error with updated version

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I have a set up with two monitors. One 1920x 1080 monitor and one 4k wacom cintique. I have the webbrowser on my 1920x1080 monitor. When I open a window like printing or writing a new message in my mailprogram a pop up windows appears. Often it pop ups in the 4K monitor and it looks normal but with the latest update the window is fine but the content of the ust 1/4 size of the monitor. If I drag the window into the 1920x1080monitor and the back it will get back to normal but it seems like some kind of bug there.

/ Mattias

I have a set up with two monitors. One 1920x 1080 monitor and one 4k wacom cintique. I have the webbrowser on my 1920x1080 monitor. When I open a window like printing or writing a new message in my mailprogram a pop up windows appears. Often it pop ups in the 4K monitor and it looks normal but with the latest update the window is fine but the content of the ust 1/4 size of the monitor. If I drag the window into the 1920x1080monitor and the back it will get back to normal but it seems like some kind of bug there. / Mattias

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That is something related more to the O/S and GPU software driver in dual mode and one should never mix and match monitor resolution when dual monitor setup. So this should be best posted in a Windows O/S forum help on dual monitor display issue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.