Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to make Mouse Wheel Scroll, to scroll faster

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi! it seems Mozilla Firefox not scrolling normal, its tooooooooooooooooooooooooooo sssloooowwwww... Sory but its really anoyying... its one reason why most users hate using the browser... I love the browser, but it seems I have to change my browser to Chrome.

Hi! it seems Mozilla Firefox not scrolling normal, its tooooooooooooooooooooooooooo sssloooowwwww... Sory but its really anoyying... its one reason why most users hate using the browser... I love the browser, but it seems I have to change my browser to Chrome.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.