Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

metamask

more options

I previously had a MetaMask extension on FireFox and it would open as usual. Several days ago, I opened Firefox and the MetaMask icon in the upper bar wasn't there. I tried to download it on the browser several times and eventually got the download and entered the seed phrase and, with some outside help, established the extension again and recovered my tokens. So all was good. But today I opened my FireFox and the MetaMask was missing again. Can you please help me find out why it is missing and how to keep that from happening again. Thank you

I previously had a MetaMask extension on FireFox and it would open as usual. Several days ago, I opened Firefox and the MetaMask icon in the upper bar wasn't there. I tried to download it on the browser several times and eventually got the download and entered the seed phrase and, with some outside help, established the extension again and recovered my tokens. So all was good. But today I opened my FireFox and the MetaMask was missing again. Can you please help me find out why it is missing and how to keep that from happening again. Thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you check the Add-ons page (Command+Shift+A), Extensions list, is MetaMask shown there as being installed and enabled (there is a separate Disabled list), or does it seem to have been removed?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.