Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't login to Twitch

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rbits0

more options

I can't login to Twitch. It says "Something went wrong. Please try again." I tried in an incognito window and it works, but I tried clearing cookies for twitch.tv, and opening Firefox in troubleshooting mode, and neither of them worked. Why can I login in incognito mode, but not otherwise?

Firefox 104.0 KDE Neon 5.25

I can't login to Twitch. It says "Something went wrong. Please try again." I tried in an incognito window and it works, but I tried clearing cookies for twitch.tv, and opening Firefox in troubleshooting mode, and neither of them worked. Why can I login in incognito mode, but not otherwise? Firefox 104.0 KDE Neon 5.25
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Enhanced Tracking Protection is a collection of Firefox features that protects your privacy by blocking trackers that follow you online to collect information about your browsing habits and interests. It also includes protection against harmful scripts.

If a site seems broken, you can try turning off Enhanced Tracking Protection for that website only:

  1. Click on the shield Fx89ShieldIcon to the left of the address bar.
  2. Toggle the switch Fx91ETPbluetoggle at the top of the panel.
    Fx91SiteFixedSendReport

This will allow trackers to load on that website while keeping you protected on other sites. To learn more, see Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop.

Hữu ích?

more options

I tried that. It didn't help. I've managed to login by logging in in an incognito window, then copying the cookies across, but it's not ideal, and I'll still have to do it again when my token expires.

Được chỉnh sửa bởi rbits0 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.