Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Adobe reader can't find an api-ms-win . . . . .dll after the last Firefox update

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Adobe Reader DC fails to load any .pdf and issues an error message saying it can't find api-ms-win-runtime-L1-1-0.dll. That error message suggests that I re-install the program. I actually went to UN-install Adobe reader, sorted the installs by date, and discovered that just before this failure 2 Mozilla programs had installed. 1. Mozilla Maintenance Service and 2. Mozilla Firefox (x64 en US) The dates for these 2 installs was 9/21/2022. Today is 9/22/2022. I KNOW I was using Adobe Reader successfully on this computer yesterday (9/21/2022).

Is there any connection?

Adobe Reader DC fails to load any .pdf and issues an error message saying it can't find api-ms-win-runtime-L1-1-0.dll. That error message suggests that I re-install the program. I actually went to UN-install Adobe reader, sorted the installs by date, and discovered that just before this failure 2 Mozilla programs had installed. 1. Mozilla Maintenance Service and 2. Mozilla Firefox (x64 en US) The dates for these 2 installs was 9/21/2022. Today is 9/22/2022. I KNOW I was using Adobe Reader successfully on this computer yesterday (9/21/2022). Is there any connection?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.