Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Extra download in Downloads folder every time I download

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi KT

more options

A few weeks ago, every time I downloaded an attachment from Gmail, I would tell Firefox where to put the file, but I would always get an extra copy in my Downloads folder that I would have to delete.

About 4 weeks after that (after a Firefox update, I think), Firefox stopped doing this unwanted behavior.

Now (after a recent update, I think), it started doing it again.

Why is it doing this? How do I get it to stop this unwanted behavior?

A few weeks ago, every time I downloaded an attachment from Gmail, I would tell Firefox where to put the file, but I would always get an extra copy in my Downloads folder that I would have to delete. About 4 weeks after that (after a Firefox update, I think), Firefox stopped doing this unwanted behavior. Now (after a recent update, I think), it started doing it again. Why is it doing this? How do I get it to stop this unwanted behavior?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can set browser.download.start_downloads_in_tmp_dir = true to revert to the previous behavior to use the OS temp folder.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

I did as you suggested, but I'm still getting the extra download in my Downloads folder.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.