Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

please help me with many issues ..please

more options

I need Guidence so badly ..help me please I have been sending Text messages your way .practically begging... I cannot program all this my self .I bought a years subscription. IM BEING bombarded by Samsung because they helped me a few weeks ago. I'm supposed to be getting a new phone by the end of this week because this is my third phone in like I guess 13-14 months and it's getting to the point where it's just crazy and out of control!!!. Can I PLEASE PLEASE SPEAK TO A HUMAN?

I need Guidence so badly ..help me please I have been sending Text messages your way .practically begging... I cannot program all this my self .I bought a years subscription. IM BEING bombarded by Samsung because they helped me a few weeks ago. I'm supposed to be getting a new phone by the end of this week because this is my third phone in like I guess 13-14 months and it's getting to the point where it's just crazy and out of control!!!. Can I PLEASE PLEASE SPEAK TO A HUMAN?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Linda, what kind of subscription did you buy? The Firefox browser itself is free and doesn't have a subscription, but there are some separate products such as Mozilla VPN that do have a subscription. If you mention the specific product, a moderator can move your question to that product's forum.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.