Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website has verified SSL certificate but is not encrypted

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

My website has an SSL certificate installed and this is detectable in Firefox. However, looking at the page info, it states that the site is not encrypted.

On other browsers like IE and Chrome, the site is reported to be using encryption. I also looked at the actual network packets which seem to be encrypted, even when using FireFox. I was wondering if this is a FireFox bug or am I missing something here?

My website has an SSL certificate installed and this is detectable in Firefox. However, looking at the page info, it states that the site is not encrypted. On other browsers like IE and Chrome, the site is reported to be using encryption. I also looked at the actual network packets which seem to be encrypted, even when using FireFox. I was wondering if this is a FireFox bug or am I missing something here?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.