Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Update - all data (Session, PW, ...) lost, also not storing new PWs

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

After Firefox Update all data (Session, PW, ...) was lost! New version is not storing PWs, even when I click save and have activated both options for saving PWs and filling them in automatically!

After Firefox Update all data (Session, PW, ...) was lost! New version is not storing PWs, even when I click save and have activated both options for saving PWs and filling them in automatically!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.