Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sign in appears to failed on the Mac version

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Austin Foo

more options

I was trying to use the sync function on my MacBook Pro. However, the browser does not seem to log in at all. In the top right menu, it still shows the "sign in" button, instead of my email address. (see the attached pictures which I captured from my mac and a virtual machine running Firefox ESR on Debian. Another test on the flatpak version on the vertural machine apears to be normal.

Checks on account activities indicates the login histroy exsits, yet the syncing function remains unavailable.

the browser on the Mac is Version 102.0.1 (64-bit) which apears to be up to date the browser on the virtual machine is Version 91.11.0esr (64-bit)

information for the systems and machines can be found in the pictures attached.

I was trying to use the sync function on my MacBook Pro. However, the browser does not seem to log in at all. In the top right menu, it still shows the "sign in" button, instead of my email address. (see the attached pictures which I captured from my mac and a virtual machine running Firefox ESR on Debian. Another test on the flatpak version on the vertural machine apears to be normal. Checks on account activities indicates the login histroy exsits, yet the syncing function remains unavailable. the browser on the Mac is Version 102.0.1 (64-bit) which apears to be up to date the browser on the virtual machine is Version 91.11.0esr (64-bit) information for the systems and machines can be found in the pictures attached.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

updated to the latest version, and it apears to be solved

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you login to the Firefox account via this web page?

Hữu ích?

more options

Hello Yes the web pages work fine as they should be. Just the browser. BTW, I also tried the old-school reboot, but still didn't work that way.

Được chỉnh sửa bởi Austin Foo vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

updated to the latest version, and it apears to be solved

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.