Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multiple Firefox icons appearing in Mac OS dock

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 231 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Using Mac OS 12.4 and Firefox 101.0.1. After launching Firefox, a second icon appears in the "recently used" apps section of the Mac OS dock (see attached screen shot). The icon stays there and goes away, and then comes back, and then goes away, etc. This continues on and on until Firefox is closed.

Why is this happening? Never acted this way before the latest updates.

Using Mac OS 12.4 and Firefox 101.0.1. After launching Firefox, a second icon appears in the "recently used" apps section of the Mac OS dock (see attached screen shot). The icon stays there and goes away, and then comes back, and then goes away, etc. This continues on and on until Firefox is closed. Why is this happening? Never acted this way before the latest updates.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn