Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Passwords not saving since "cleaned up" Firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi, ever since I got a prompt from Firefox to "clean up" my browser and restore default settings, I have lost all the website passwords saved to my account on my desktop version on Firefox. Luckily they are still saved on Firefox on my phone, but I have to look them up every time. I do have preferences on my desktop Firefox set to save logins, but it has not saved ANY logins since the update; I have logged into multiple websites multiple times to test this. I don't know what the problem is here.

Hi, ever since I got a prompt from Firefox to "clean up" my browser and restore default settings, I have lost all the website passwords saved to my account on my desktop version on Firefox. Luckily they are still saved on Firefox on my phone, but I have to look them up every time. I do have preferences on my desktop Firefox set to save logins, but it has not saved ANY logins since the update; I have logged into multiple websites multiple times to test this. I don't know what the problem is here.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.