Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open new firefox window on same virtual desktop in Windows.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Issue When opening a link from any other app, the Firefox switches to another virtual desktop if there's an existing Firefox window open.

Reproduce the Issue

  1. Set Firefox to default browser
  2. On Windows 10, open 2 virtual desktops. Use Task View button in Taskbar or use keyboard shortcut Win + Tab and then click on New Desktop. Now you should see 'Desktop 1' and 'Desktop 2', if Task View is opened again.
  3. On Desktop 2, open a new Firefox window.
  4. Switch back to Desktop 1 from Task View.
  5. Open any link (E.g.: https://www.mozilla.org/) from any other app like MS Word, MS Teams, etc.
  6. The virtual desktop would switch to Desktop 2 and open the link on exiting Firefox window.

Question Is there a way to open the link on same virtual desktop in a new window?

Improvement - If it already doesn't exist. Instead of opening the link in existing Firefox window on Desktop 2, open a new Firefox window on Desktop 1 to open the link.

'''Issue''' When opening a link from any other app, the Firefox switches to another virtual desktop if there's an existing Firefox window open. '''Reproduce the Issue''' # Set Firefox to default browser # On Windows 10, open 2 virtual desktops. Use Task View button in Taskbar or use keyboard shortcut Win + Tab and then click on New Desktop. Now you should see 'Desktop 1' and 'Desktop 2', if Task View is opened again. # On Desktop 2, open a new Firefox window. # Switch back to Desktop 1 from Task View. # Open any link (E.g.: https://www.mozilla.org/) from any other app like MS Word, MS Teams, etc. # The virtual desktop would switch to Desktop 2 and open the link on exiting Firefox window. '''Question''' Is there a way to open the link on same virtual desktop in a new window? '''Improvement''' - If it already doesn't exist. Instead of opening the link in existing Firefox window on Desktop 2, open a new Firefox window on Desktop 1 to open the link.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.