Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloaded files are being downloaded twice even when using Always Ask option for all file types.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I have always set my option for all download file types to "Always Ask" and now Firefox not only asks me where I want to save the downloaded file, but also downloads a copy to the Windows Download folder. Why am I getting double downloads? I only want one copy of a downloaded file, not two copies. Now I have to go to my Windows Download folder and delete the duplicate downloaded files. My question is, if my Firefox download option is set for all file types to "Always Ask", then why are you downloading the file twice??? I have specific folders where I want files to reside. I don't want to have to remember to go to my Windows Download folder and delete the duplicate files. How can this duplicate file download problem be fixed?

Long time user, Leo

I have always set my option for all download file types to "Always Ask" and now Firefox not only asks me where I want to save the downloaded file, but also downloads a copy to the Windows Download folder. Why am I getting double downloads? I only want one copy of a downloaded file, not two copies. Now I have to go to my Windows Download folder and delete the duplicate downloaded files. My question is, if my Firefox download option is set for all file types to "Always Ask", then why are you downloading the file twice??? I have specific folders where I want files to reside. I don't want to have to remember to go to my Windows Download folder and delete the duplicate files. How can this duplicate file download problem be fixed? Long time user, Leo

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn