Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

password

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

how do I change my firefox password?

Giải pháp được chọn

Hi, I assume you're referring to the Firefox account password. If so, here are the steps:

  1. Log into https://accounts.firefox.com
  2. On the Firefox Account page, click Change in the Password section.
  3. Follow the steps to enter your old and new passwords, then click Save to finish.

If you need further help, there are some articles available that answer frequently asked questions at https://support.mozilla.org/products/firefox-accounts/manage-account

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, I assume you're referring to the Firefox account password. If so, here are the steps:

  1. Log into https://accounts.firefox.com
  2. On the Firefox Account page, click Change in the Password section.
  3. Follow the steps to enter your old and new passwords, then click Save to finish.

If you need further help, there are some articles available that answer frequently asked questions at https://support.mozilla.org/products/firefox-accounts/manage-account

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.