Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Preview view doesn't show up just list, icon and column view

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

When I am in an application that needs to search my files in the Firefox browser, it only shows list view, icon view, and column view, no longer has the preview image view. Has anyone else experienced this? How can I fix it?

When I am in an application that needs to search my files in the Firefox browser, it only shows list view, icon view, and column view, no longer has the preview image view. Has anyone else experienced this? How can I fix it?