Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ConvertKit issues

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

Testing ConvertKit integrations with my Squarespace site across multiple browsers. Firefox (v94.0.2) doesn't show the embedded ConvertKit form in the footer. I also have the ConvertKit form embedded in a sidebar, and while Firefox shows that form, it doesn't initiate the correct response (a 'thank you' that shows up on the sidebar when someone signs up); instead it pops open a new browser window with the thank you message.

I uploaded 2 images; one shows how the form should act on the sidebar after subscribing (screenshot from using Chrome) and the other shows how Firefox handles the subscribe. The Chrome screenshot shows Sign Up For Our Newsletter and a Success! message below it. The Firefox image shows that the form response takes me to another web page with multiple messages.

Any ideas what's up? should I advise visitors to the website that the form does not display correctly on Firefox?

Thanks -

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.