Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Continuing to have issues with pinned tabs and, worse, Firefox crashing...like y'day with loss of all pinned tabs on powering up today?! Have posted issue several times with "FredMcD" being unable to help but who escalated the problem...with no response from Mozilla/Firefox! Needlessly spending a great deal of time restoring pinned tabs but sometimes cannot find them all. Does the "800 lbs" Mozilla care?

Continuing to have issues with pinned tabs and, worse, Firefox crashing...like y'day with loss of all pinned tabs on powering up today?! Have posted issue several times with "FredMcD" being unable to help but who escalated the problem...with no response from Mozilla/Firefox! Needlessly spending a great deal of time restoring pinned tabs but sometimes cannot find them all. Does the "800 lbs" Mozilla care?