Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Videos play with sound only on facebook

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

When I play videos in Facebook and Instagram, I can only hear them. When I use Chrome or Edge they play fine.

When I play videos in Facebook and Instagram, I can only hear them. When I use Chrome or Edge they play fine.