Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The interface of some web applications has become blurry (after the i2p plugin)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

Hello everyone

I recently used i2p, and installed the i2p plugin in my Firefox. He broke a lot of settings for me (related to privacy, I think). Interestingly, it broke on all my desktop devices (macbook, iMac, windows pc). After installing and removing the plugin, the following happened: - websites open in English (native to the system - Russian) - websites open in a light theme (native to the system - dark) - Firefox starts in a window not on the full screen (for the inability to track the screen resolution, I understand) - [the most important] interfaces, some web applications began to look blurry (e.g., Google sheets, or Yandex Maps). When I open the same services in Google Chrome, everything is displayed perfectly.

How do I clean the browser settings that came with the i2p plugin?

I've already tried: - Cleaning Firefox - Safe mode - Clearing the startup cache - Complete reinstallation

None of this helped.

I love Firefox, I don't want to switch to Chrome. Help, please)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.