Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

stopping Firefox asking to update pwd

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi solquest3

more options

Hello. I want to save my username in websites but not password, so I ended up saving the real username and a fake pwd (and I type it manually everytime I want to login). Is there a way for disabling Firefox asking to update the saved password (but keeping the 'fake' pwd saved)? Thanks.

Hello. I want to save my username in websites but not password, so I ended up saving the real username and a fake pwd (and I type it manually everytime I want to login). Is there a way for disabling Firefox asking to update the saved password (but keeping the 'fake' pwd saved)? Thanks.

Giải pháp được chọn

You can prevent Firefox from asking to update a saved password by creating a login block exception for this origin (protocol and hostname) in "Settings -> Privacy & Security". This is also useful for saving a password in cases when the website modifies the password field before submitting the login form.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

You can prevent Firefox from asking to update a saved password by creating a login block exception for this origin (protocol and hostname) in "Settings -> Privacy & Security". This is also useful for saving a password in cases when the website modifies the password field before submitting the login form.

more options

That's great, thanks!

more options

By the way, is there a way for syncing those exceptions with Firefox Nightly for Androdid? I don't see it in the sync option there, but would be one useful thing to sync (as you sync passwords)... Thanks. Luigi.