Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Instagram won't open

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

duplicate of /questions/1359208 and also moved from Firefox for iOS to Firefox section as you are using Firefox on a Mac.


I have had an Instagram account for many years. Two days ago it stopped coming up when I entered it on the Firefox web site bar. I tried turning off the enhanced tracking protection in the shield but it didn't help. I get Instagram on my iPhone and iPad so it is not a problem with my Instagram account. Why can't I get Instagram anymore on my iMac OS Version 10.14.6 on my Firefox browser?

Được chỉnh sửa bởi James vào