Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot disable fullscreen animation (F11)

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, I'd like to disable that annoying animation when going to fullscreen (by hitting F11). Supposedly, setting the following should work:

Go to about:config

Set: full-screen-api.transition-duration.enter 0 0 full-screen-api.transition-duration.leave 0 0 full-screen-api.transition.timeout 0 full-screen-api.warning.delay 0 full-screen-api.warning.timeout 0

Restart

However, this does not have any effect in Firefox 94.0 on Ubuntu. Is this a bug/regression? Or is there some other way to disable the animation?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

PS.: I also have toolkit.cosmeticAnimations.enabled = false, to no effect as well.

Hữu ích?

more options

See:

Note that toolkit.cosmeticAnimations.enabled isn't supported for quite some time and you can reset this pref (click the trashcan).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.