Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Default to the Free Dashlane when I have a paid subscription.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have a paid subscription BUT when I click to open it in Mozilla, I keep getting the free account that only has 2 passwords listed.

How do I get rid of the free account so that I can use my Dashlane subscription?

Thanks, Linda

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.