Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pinned tabs disappeared!

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

In one of my windows, 9 out of 10 pinned tabs have been lost and replaced with "new tab" (which are all empty, of course).

The only unusual thing I can remember was using a private window a few days ago (a feature that I had never used before). Is this the cause of this bug???

Thanks.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.