Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to connect changes the location protocol to https. Can I turn this off?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I visit a website that hasn't upgraded to https yet. Whenever one of its pages times out (Firefox reports 'Unable to connect'), the location protocol changes from http to https. I suppose Firefox is trying to help me out by seeing if I typed in the wrong protocol.

This is annoying because I have to manually edit the address bar and remove the s from https and hit enter. I'd rather be able to refresh without thinking. Is there a way of turning this protocol changing functionality off?

Được chỉnh sửa bởi tieTYT vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.