Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox vpn

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

my firefox vpn tells me I need to update. When I click update firefox cannot connect to accounts so I can update. Then firefox will not open to my home page.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Type about:support in the address bar and press Enter. Under the main banner, press the button; Copy Text To Clipboard.. Now in the Reply Box on the forum page, do a right-click in the box and select Paste.

If the data is too big, do not worry. It's the top part we need to look at.

This will show us your system details. No Personal Information Is Collected.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.