Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Keyboard ShortCuts

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I'm a left handed mouse user. For editing purposes, I don't use my left hand, I use my right hand. And, generally use the right handed keyboard shortcuts as defined by Microsoft a long time ago. I've notice that some of the short cuts have been implemented, while others are not. It is possible to implement them all, as it's annoying when I try to do a copy and paste operation, and have to .. Left Click .. my mouse to execute a copy operation, while pressing [ SHIFT + INSERT ] to do the paste operation. I would prefer to just press [ CTRL + INSERT ] to copy.

PS .. I've also noticed that [CTRL + END] works, while [CTRL+ HOME] does not.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.