Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crashes on Firefox 89.0/Ubuntu 20.04

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

Hi! After updating to Firefox 89.0 on Ubuntu 20.04, tabs and the browser itself crash randomly. I've tried running Firefox in safe mode and in a new profile, but still see crashes.

Here are some crash report IDs:

  • bp-8bb7ae5d-fd5f-4929-9419-5f8620210612
  • bp-033e96d3-a772-4fe1-a52d-98a2e0210612
  • bp-69e46c11-46c9-4918-9a4c-1ebfe0210612
  • bp-ed58dca3-c9f9-4d29-854b-7473b0210612
  • bp-b493c4b5-1d0e-4850-b523-a2efe0210612
  • bp-5f6fe05d-93c1-4164-9988-d14af0210612
  • bp-30510ae5-6f9d-428e-91ff-d91e00210612

Update: These crashes are likely due to bad RAM.

Được chỉnh sửa bởi msmolens vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.