Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox snap 89.0, to play video, you need to install the required video codecs

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2971 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Lucas Zanella

more options

On ubuntu 20.04, the snap version of firefox can't play some videos. Some youtube videos will play but streams won't, and then I get the message "to play video, you need to install the required video codecs". On telegram web and tweetdeck I also get this message while trying to play some video.

Since it's a snap, nothing I do on my system will solve the problem, I cannot install any codecs.

It's firefox 89.0

On ubuntu 20.04, the snap version of firefox can't play some videos. Some youtube videos will play but streams won't, and then I get the message "to play video, you need to install the required video codecs". On telegram web and tweetdeck I also get this message while trying to play some video. Since it's a snap, nothing I do on my system will solve the problem, I cannot install any codecs. It's firefox 89.0

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Try $ sudo apt install ubuntu-restricted-extra

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed.

more options

cor-el said

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed.

At first I thought the error was on the snap version of firefox, but that runs ok. The problem is on the apt-get version. Given that, installing ffmpeg with sudo apt-get install -y ffmpeg and restarting firefox solved