Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloads do not open

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

When I save a program update for my photo editing software, it only allows me to save, which I do. When I go to downloads and double click the appropriate .exe file, it tells me it is a PART file and only allows me to save it. I am stumped as to how to get downloads to execute.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.