Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

disable history firefox in security param deactivate add-on from working on tool bar

  • 8 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I discover that when I disable history in security param and reboot firefox it deactivate all add-on from working on tool bar. Firefox Ubuntu 88.0.1 (64 bits) Ubuntu 21.04

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

If you select "Never remember history" or the combination of "Use custom settings for history" + "Always use private browsing mode" then Firefox restarts in a completely private session. Extensions have a separate setting for whether they are allowed to run in private windows. More info in this article: Extensions in Private Browsing. Was that the issue?

Hữu ích?

more options

Hi Jscher2000 it is only selecting "Never remember history" and if I revert the choice then the add-on are back.

Hữu ích?

more options

If you do prefer automatic private browsing, you should be able to set your extension to run in private windows. Or didn't that work?

Hữu ích?

more options

It works yes but it is a counter measure, not the normal behavior. I want to be able to select "Never remember history" and see my add-ons working.

Hữu ích?

more options

Okay, did you set each extension to have permission to run in private windows, and then test again? Extensions in Private Browsing

Hữu ích?

more options

Yes it works but again it is odd. Did you face that strange behavior too ?

Hữu ích?

more options

Note that there is this pref on the about:config page that is false by default.

  • extensions.allowPrivateBrowsingByDefault

Hữu ích?

more options

Sebu said

Yes it works but again it is odd. Did you face that strange behavior too ?

What is odd? I use normal browsing and just open private windows when needed, so I'm not familiar with the ins and outs of automatic private browsing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.