Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Using Self-Signed Certificate for localhost testing?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I'm a web development student doing a class in MongoDB, mongoose, node.js. We are being walked through https and SSL(or whatever they are calling it this week) by creating a self-signed certificate through OpenSSL that will allow us to use the localhost to test our authentication schemes (user vs admin having proper access to different endpoints of the router). How to do this in Firefox. Even the advanced button on the error page doesn't seem to allow me to bypass and "take the risk" anymore like it used to. Thanks for help.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.