Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to play video on Netflix and HBO Max due to Widevine plugin problem.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pauls.filter

more options

I have a problem watching video on Netflix and HBO Max. My Firefox is up to date and I checked my settings. But do I really have an up to date Firefox? Is that what's causing me to not watching a show or movie? Or it's a crash that can be fixed?

What can I do? Or what can be done?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.