Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Neflix crashes after the last firefox update - problem with WidevineCdm

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
more options

Hi, I can't use Netlix since the last automatic update of firefox 2 days ago (78.10.0) - a problem with WidevineCdm. The message from Netflix : "Looks like your browser is no longer supported" and a popup yellow window "Le plugin WidevineCdm a planté" (=WidevineCdm plugin has crashed) Two errors codes, see in attached files

Hi, I can't use Netlix since the last automatic update of firefox 2 days ago (78.10.0) - a problem with WidevineCdm. The message from Netflix : "Looks like your browser is no longer supported" and a popup yellow window "Le plugin WidevineCdm a planté" (=WidevineCdm plugin has crashed) Two errors codes, see in attached files
Đính kèm ảnh chụp màn hình