Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox best-practice-ciphers gpo policy

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Hi Firefox guys, I've recently created a windows domain (2019 servers only, clients and dc) and deployed firefox 87 On all computers.. Now I need to make sure firefox uses the best practice ciphers only.

    • Is there a way of customizing such security setting, across the network? maybe using GPO**?

(I am having a hard time trying to find relevant info, no luck yet)

Thanks in advance :)

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.