Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync trouble

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello, I installed Firefox on a new imac. It requested I set up sync with another device. Said device already has Firefox. The only option is to link to ios app store and it opens the Firefox already on my iPhone. What am I missing? It's a very frustrating loop of ridiculousness... Thx Pierce.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

If you are talking about sync, sync is an option. Shut down sync from here.

Type about:accounts<enter> in the address bar.

[v57+] https://accounts.firefox.com/settings

https://accounts.firefox.com/signin

Hữu ích?

more options

Thx for that. However I do want to sync.

Hữu ích?

more options

Then shut it down.

Hữu ích?

more options

Using Sync on another device merely means to connect to the same Firefox account if you already have Firefox installed on that device.

You can close the tab once you have created the Sync account if you do not want or can't add a mobile device.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.