Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox must be support for Windows XP and Vista

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 46 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Dear admin

∵ 1.Firefox System Requirements

Firefox Recommended Hardware

  Pentium 4 or newer processor that supports SSE2
  512MB of RAM / 2GB of RAM for the 64-bit version
  200MB of hard drive space

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/87.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/87.0/releasenotes/ https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/


Recommended Hardware

  Pentium 4
  512MB of RAM
  200MB of hard drive space

support for Windows XP and Vista


∵ 2.Portability

How well does your browser work across your devices? Portability Firefox https://www.mozilla.org/media/protocol/img/logos/firefox/browser/logo.eb1324e44442.svg OS availability https://www.mozilla.org/media/img/firefox/compare/icon-check.f5e1f7b288ca.svg

Firefox OS availability = yes?

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/compare/∴ 1."Firefox has ended support for Windows XP and Vista" is wrong!!!

"https://support.mozilla.org/en-US/kb/end-support-windows-xp-and-vista" is wrong!!!

https://support.mozilla.org/en-US/search?q=firefox-windows-xp-vista


∴ 2.Firefox System Requirements

Firefox Windows Operating Systems (32-bit and 64-bit)

  Windows xp
  Windows vista
  Windows 7
  Windows 8
  Windows 10

Firefox must be support for Windows XP and Vista


∴ or 3.Portability

How well does your browser work across your devices? Portability Firefox https://www.mozilla.org/media/protocol/img/logos/firefox/browser/logo.eb1324e44442.svg OS availability https://www.mozilla.org/media/img/firefox/compare/icon-dash.ef660bd874fc.svg

Firefox OS availability = No

change yes => no

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/compare/

thanks.

Dear admin ∵ 1.Firefox System Requirements Firefox Recommended Hardware Pentium 4 or newer processor that supports SSE2 512MB of RAM / 2GB of RAM for the 64-bit version 200MB of hard drive space https://www.mozilla.org/en-US/firefox/87.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/87.0/releasenotes/ https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/ Recommended Hardware Pentium 4 512MB of RAM 200MB of hard drive space support for Windows XP and Vista ∵ 2.Portability How well does your browser work across your devices? Portability Firefox https://www.mozilla.org/media/protocol/img/logos/firefox/browser/logo.eb1324e44442.svg OS availability https://www.mozilla.org/media/img/firefox/compare/icon-check.f5e1f7b288ca.svg Firefox OS availability = yes? https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/compare/ ∴ 1."Firefox has ended support for Windows XP and Vista" is wrong!!! "https://support.mozilla.org/en-US/kb/end-support-windows-xp-and-vista" is wrong!!! https://support.mozilla.org/en-US/search?q=firefox-windows-xp-vista ∴ 2.Firefox System Requirements Firefox Windows Operating Systems (32-bit and 64-bit) Windows xp Windows vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 Firefox must be support for Windows XP and Vista ∴ or 3.Portability How well does your browser work across your devices? Portability Firefox https://www.mozilla.org/media/protocol/img/logos/firefox/browser/logo.eb1324e44442.svg OS availability https://www.mozilla.org/media/img/firefox/compare/icon-dash.ef660bd874fc.svg Firefox OS availability = No change yes => no https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/compare/ thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It is not about the hardware, but about the OS (XP is lacking essential API support) that prevents Firefox from running on XP.

Why don't you quote the full Windows section that clearly doesn't mention support for XP and Vista?

Windows Operating Systems (32-bit and 64-bit) Windows 7 Windows 8 Windows 10 Recommended Hardware Pentium 4 or newer processor that supports SSE2 512MB of RAM / 2GB of RAM for the 64-bit version 200MB of hard drive space